Allmänna villkor

Detta är de allmänna villkoren för Vonroc B.V., med kontor på Lingenstraat 6, 8028 PM, ZWOLLE, Nederländerna. Inlagd under nummer 71933107 hos handelskammaren i Zwolle.

A . DEFINITIONER
1. Om inte annat uttryckligen anges ska följande termer ha följande innebörd i dessa allmänna villkor:
Vi: Vonroc B.V., med kontor i Zwolle;
Köpare: den part till vilken vi lämnar ett erbjudande eller med vilken vi sluter ett avtal om leverans av varor;
Privatperson: Köpare: En köpare som inte agerar i egenskap av eller på uppdrag av ett företag.
Tillverkare; (under) leverantör: En tredje part som är leverantör av vissa varor eller tjänster;
Webbshop: En webbshop som vi äger och driver, Vonroc.com.
Avtal: Avtal mellan köparen och oss.

 

B. ALLMÄNT
1. Våra allmänna villkor gäller för varje avtal som vi ingår, trots en köparklausul som föreskriver något annat och som inte är en tydlig specificerad avvikelse från en specifik klausul i våra villkor. Tillämpligheten av köparens eventuella villkor, oavsett hur de benämns, är uttryckligen utesluten.
2. Avvikelser från våra allmänna villkor är endast giltiga om de har godkänts skriftligen av oss.
3. Icke skriftliga bekräftelser och avtal av och med våra anställda binder oss endast i den mån dessa godkänns skriftligen av oss.
4. Om en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor anses icke tillämplige genom domstolsbeslut ska de anses ersatta av en bestämmelse som båda parter kommit överens om och som närmaste kommer det mål som parterna har tänkt sig och uttrycks i den bestämmelse som anses icke tillämplig. I ett sådant fall förblir de återstående villkoren i kraft.
5. Om dessa villkor tillhandhålls på ett annat språk än det nederländska

 

C. ERBJUDANDEN OCH AVTAL
1. Alla våra erbjudanden är icke bindande om inte annat skriftligt överenskommits. Uppenbara misstag eller fel binder oss aldrig.
2. Alla våra erbjudanden är giltiga i upp till tre månader om inte annat anges eller avtalas.
3. Kataloger, foton, bilder eller ritningar som tillhandhålls av oss eller våra leverantörer inom ramen för erbjudanden är icke bindande och tillhandahålls endast i informativt och vägledande syfte. De förpliktar oss inte att leverera i enlighet med de visade måtten, vikterna eller andra tekniska detaljer och kan aldrig betraktas som en garanti. Kataloger, foton, bilder eller ritningar förblir alltid vår egendom och får inte kopieras eller tillhandahållas till tredje part eller ges till dem utan vårt skriftliga tillstånd.
4. Vi tar inget ansvar för bilder och ritningar som tillhandahållas av oss eller våra leverantörer, utom i händelse av grov vårdslöshet eller uppsåt från vår sida. Våra köpare kan inte härleda några rättigheter till eventuella skillnader mellan ovan nämnda bilder och ritningar och de varor som beställts till följd av dessa, oavsett om dessa avvikelser beror på fel ritning, konstruktionsändringar under mellantiden eller någon annan orsak.
5. Köparen ska bedöma om varorna är lämpliga för det ändamål som köparen avser att använda dem för. Vi garanterar inte att varorna är lämpliga för det ändamål för vilket köparen avser att använda dem, även om vi har fått kännedom om detta ändamål. Alla råd som vi ger inom ramen för leveransen av varorna ska inte leda till något ansvar från vår sida.
6. Avtalet ingås den dag då vår skriftliga orderbekräftelse skickas eller, vid köp i vår webbshop, efter det att beställningen har lagts slutgiltigt.
7. Varje beställning från köparen accepteras under förutsättning att köparens kreditvärdighet bevisas genom erhållen information. Vi kan avbryta fullgörandet av våra skyldigheter om omständigheter eller kunskap som vi fått efter att avtalet har ingåtts ger oss goda skäl att befara att köparen inte kommer att fullgöra sina skyldigheter.
8. Om tillräckligt kreditvärdighet inte kan bevisas eller om köparens juridiska form ändras kan vi häva avtalet helt eller delvis, utan att det krävs rättsliga ingripande och utan att vara ansvariga för direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av att vi gör detta.

 

D. PRIS
1. Med undantag för de priser som anges på vår webbshop är alla priser som vi nämner alltid i SEK och exklusive moms, skatter, tullar och andra kostnader i samband med försäljning och leverans av varorna. Priserna på vår webbshop är alltid inklusive moms, skatter, tullar och andra kostnader i samband med försäljning och leverans av varorna.
2. Om inte priserna har avtalats som fasta, bokar vi endast beställningar mot de priser som gäller på leveransdagen. Priset inkluderar förpackningen men exklusive moms, skatter, tullar och andra kostnader i samband med försäljning och leverans av varorna.
3. Vi har rätt att ta ut hanteringskostnader för alla beställningar. De beror på beställningens storlek, det land där köparens kontor är beläget respektive varornas destination.
4. Alla prishöjningar på grund av statliga avgifter, löneökningar, förändrade i växelkursen och andra kostnadsökande faktorer som träder i kraft efter det att avtalet har ingåtts kommer att överföras till köparen om det har gått mer än tre månader mellan beställningen ingående och varans leverans.

 

E. LEVERANS
1. Om inget annat avtalats ska leverans ske på vårt lager i Zwolle enligt Incoterm ”ex works” som gäller på dagen för avtalets ingående. För leveranser som härrör från Avtal som ingåtts via vår webbshop ska istället den leveransadress som köparen uppgett under beställningsprocessen vara leveransplats.
2. Om köparen vägrar att acceptera leveransen eller är försumlig med att tillhandahålla information eller instruktioner som är nödvändiga för leveransen, kommer varorna att lagras på köparens risk. Köparen kommer att vara ansvarig för och bära alla extra kostnader som uppstår på detta sätt.
3. Vi är endast skyldiga att försäkra varor som lagras hos oss för köparen mot brandskador och stöld i enlighet med våra försäkringsvillkor. Alla andra risker, inklusive krigsrisker, ska vara för köparens räkning.
4. Vi kan vid behov leverera delar. Varje delleverans behandlas som ett separat avtal enligt dessa allmänna villkor och kan faktureras som sådant.
5. Kommunicerade leveransdatum är ungefärliga och utgör aldrig en tidsfrist. Om avtalet inte innehåller något leveransdatum ska köparen skriftligen bevilja oss en leveransfrist på minst en månad innan köparen kan hävda att leveransdatumet överskridits. Vi kommer fortlöpande att försöka hålla ett angivet leveransdatum efter bästa förmåga, men överskridande av ett sådant ska aldrig leda till något ansvar från vår sida, utom i fall av grov vårdslöshet eller uppsåt från vår sida. Om leveranstiden överskrids har köparen dessutom inte rätt att häva avtalet eller vägra att ta emot varorna. Vi måste ges möjlighet att utföra arbetet på ett korrekt sätt.
6. Vi förbehåller oss rätten att leverera i delar om inte avtalet skriftligt uteskyter denna möjlighet. Köparen är skyldig att betala fakturan för varje delleverans som om det vore ett separat avtal.
7. Om köparen är eller förblir i dröjsmål med att betala utestående fakturor efter ett meddelande från oss, har vi rätt att avbryta alla pågående och framtida leveranser utan ytligare meddelanden och eller leverera mot kontant betalning vid leverans och eller annullera pågående beställningar. Vi kommer inte att vara ansvariga för direkta eller indirekta skador som köparen ådrar sig eller kommer att ådra sig på grund av detta.
8. Leveranser som härrör från avtal som ingåtts via vår webbshop kommer att levereras till den adress som köparen angett under beställningsprocessen. Om köparen inte kan acceptera leveransen på denna adress när den levereras, kommer ett andra försök att leverera på samma adress att göras inom några dagar. Om köparen då fortfarande inte kan ta emot leveransen kommer köparen att få ett meddelande från transportföretaget om att komma och hämta leveransen på deras lokala depå. Om leveransen inte hämtas inom den tidsfrist som transportföretaget har gett så kommer leveransen automatiskt att returneras till oss. Om vi då måste skicka försändelsen till köparen igen gör vi det på köparens bekostnad.

 

F. BETALNINGAR
1. Betalningstiden för varje faktura börjar vid fakturadatumet på fakturan.
2. Köparen ska göra alla betalningar i enlighet med de betalningsvillkor som anges på fakturan utan avdrag, uppskov eller reglering. Om ingen särskild betalningstid anges ska betalningen ske inom trettio dagar efter fakturadatumet i den valuta och till det bankkontonummer som anges på fakturan. Om inget annat överenskommits ska betalningar som köparen gör i första hand avräknas mot alla utestående räntor och kostnader och i andra hand mot de betalbara fakturor som varit utestående under längst tid, även om köparen uppger att den aktuella betalningen avser en annan faktura.
3. Om köparen inte betalar eller inte betalar i tid, är köparen i lag kraft i dröjsmål utan att någon varning och eller underrättelse om dröjsmål och eller rättsligt ingripande krävs, och vi har rätt att ta ut ränta för den försenade betalningen med 1% per månad eller del av månad räknat från den dag så betalningen skulle ha skett, varvid det totala beloppet av fordringarna på köparen också ska vara fullt ut betalbar omedelbart. Leveransförseningar som inte kan tillskrivas oss enligt artikel 1 påverkar inte de fastställda betalningsvillkoren och utgör inte en anledning till att skjuta upp betalningarna.
4. De bestämmelser som nämn under F. 1 gäller även för varor som på köparens begäran har lagrats i vårt lager och för delleveranser.
5. Köparen ska betala oss alla kostnader, såväl rättsliga som utomrättsliga, som vi ådrar oss för att få vår fordran betald. De utomrättsliga inkassokostnaderna när fordran överlämnats för inkasso uppgår till 15% av det berörda beloppet, utan maximalt och med ett minibelopp på 25 euro. Enbart det faktum att vi försäkrar is sim att en tredje part hjälper oss att driva in det utomstående beloppet bevisar storleken på och köparens skyldighet att betala de utomrättsliga inkassokostnaderna. Om en ansökan om köparens konkurs lämnas in inom ramen för indrivningsåtgärderna ska köparen också betala de sedvanliga kostnaderna för en konkursansökan i den berörda jurisdiktionen.
6. De omständigheter som nämns under E.7, C.3, C.4 och K.2 ger inte köparen rätt att vägra, reducera, reglera eller uppskjuta leveransen av eller betalningen för varor eller att kräva någon betalning från oss.
7. Reklamationer get inte köparen rätt att vägra, minska, reglera eller uppskjuta förfallna betalningar.
8. Vi har rätt att återta ännu obetalda varor som levererats under äganderättsförbehåll utan att det krävs rättsliga ingripande, oberoende av vår rätt att kräva skadestånd, i följande fall:
a. Om köparen inte uppfyller sina skyldigheter och har försatts i dröjsmål.
b. Om köparen försätts i konkurs, ansöker om betalningsinställelse eller likviderar sitt företag helt eller delvis.
c. Om äganderätten till köparens företag ändras antigen genom överföring av aktier eller dödsfall.
d. Om köparens juridiska form ändras.
e. Vid beslag och tvångsförsäljning av köparens varor och eller egendom, inklusive varor som levererats av oss och som inte har betalats fullt ut. Om vi utövar denna rätt kommer vi att reglera den del av köpeskillingen som redan har betalats till oss. I ett sådant fall behåller vi vårt krav på skadestånd.
9. Vi har rätt att reglera alla belopp som köparens är skyldig oss, inklusive men inte begränsat till orättvisa avdrag rabatter, transportkostnader och obetalda räntekostnader, med alla belopp som vi är skyldiga köparen på grund av rabatter, avdrag, försäljningsvillkor eller av någon annan anledning.
10. Bestämmelserna under F.3 och F.5 gäller endast för privatpersonerna i den mån dessa inte avviker från "Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten" (Ersättning för utomrättsliga inkassokostnader) enligt nederländsk lag på ett negativ sätt ur köparens perspektiv.

 

G. FÖRBEHÅLL FÖR ÄGANDERÄTTEN
1. Alla varor som har levererats eller kommer att levereras av oss kommer att förbli vår exklusiva egendom tills alla fordringar som vi har eller kommer att ha på köparen, vilket inkluderar åtminstone de fordringar som nämns i artikel 3.92 avsnitt 2 i den nederländska lagen, är helt betalda.
2. Så länge äganderätten till varorna inte har överförts till köparen får köparen inte alienera, belasta, pantsätta eller föra varorna under (potentiell) kontroll av en tredje part annat än genom köparens normala affärsverksamhet. Köparen ska samarbeta med oss för att upprätta en panträtt på alla fordringar som köparen har eller kommer att få genom leverans av obetalda varor på vår första begäran om detta.
3. Köparen är skyldig att förvara de varor som levereras under äganderättsförbehåll omsorgsfullt och märkta som vår egendom.
4. Vi har rätt att återta alla varor från Köparen som har levererats under äganderättsförbehåll om Köparen är i, eller verkar vara på väg att bli i dröjsmål med Köparens betalningsskyldigheter.
5. Köparen ska ge oss fritt och obegränsat tillträde till köparens lokaler, kontor, lager eller annan plats där varorna lagras för inspektion av våra varor och/eller utövande av våra rättigheter.
5. Köparen ska på vår första begäran:
a. försäkra de levererade varorna under äganderättsförbehåll och hålla dem försäkrade mot brand-, explosions- och vattenskador samt mot stöld och låta oss inspektera försäkringsbrevet.
b. pantsätta alla köparens fordringar på försäkringsgivare med avseende på de varor som levererats under äganderättsförbehåll på det sätt som föreskrivs i artikel 3:239 i den nederländska civillagen.
c. Märka de varor som levereras under äganderättsförbehåll som vår egendom.
d. Samarbeta med alla andra åtgärder som vi vill vidta eller begär att köparen ska vidta för att skydda vår äganderätt till varorna och som inte på ett orimligt sätt försvårar för köparen i den ordinarie verksamheten.
6. De bestämmelser som nämns under G.1 till G.5 påverkar inte våra andra rättigheter.

 

H. KLAGOMÅL
1. Klagomål på omedelbart märkbara avvikelser i förhållande till orderbekräftelsen, de levererade varorna eller fakturan ska lämnas in skriftligen till oss inom fjorton dagar efter det att orderbekräftelsen har mottagits, leveransen har skett eller fakturan har utfärdats respektive. Om inget klagomål lämnas till oss inom fjorton dagar anses köparen ha godkänt orderbekräftelsen, leveransen och/eller fakturan respektive.
2. Köparen ska bevisa osynliga fel till oss inom sju dagar efter det att de upptäckts, dock senast trettio dagar efter det att leveransen har ägt rum. Om inga fel har rapporterats till oss inom dessa tidsfrister anses köparen ha godkänt varorna.
3.  Reklamationer avseende levererade varor kan inte påverka varor som har levererats tidigare eller varor som kommer att levereras vid ett senare tillfälle, inte ens om dessa leveranser härrör från samma avtal.
4.  Om ett klagomål godkänns av oss kommer vi att vidta effektiva åtgärder som vi anser lämpliga.
5.  Om köparen klagar ska köparen tillåta oss att låta en expert eller ett oberoende kontrollorgan inspektera de berörda varorna. Om experten förklarar att klagomålet är giltigt ska kostnaden för inspektionen betalas av oss. Om så inte är fallet ska kostnaden för inspektionen betalas av köparen.
6.  Alla varor, även de som omfattas av garantivillkoren, får endast returneras till oss efter vårt uttryckliga och skriftliga tillstånd. Kostnaden för returfrakten ska betalas av köparen. Returnerade sändningar påverkar inte skyldigheten att betala de fakturerade beloppen och ger inte heller köparen rätt att reglera något belopp med vår totala fordran på köparen. Mottagandet av returförsändelsen ska under inga omständigheter betraktas som att vi godtar det skäl som köparen anger för returförsändelsen. Risken för de returnerade varorna förblir hos köparen tills vi har krediterat de berörda varorna.

 

I. KRAFTSAMLING
1. Med force majeure avses alla omständigheter som tillfälligt eller permanent förhindrar att avtalet uppfylls och som inte kan tillskrivas den part som åberopar force majeure. Termen force majeure ska åtminstone omfatta strejker, uteslutningar, myndighetsåtgärder, krig eller belägring, brand naturkatastrofer, epidemier, brist på råvaror och/eller arbetskraft som krävs för att leverera varorna, transportproblem när vi transporterar varorna och problem med att skicka eller ta emot meddelanden elektroniskt. Force majeure enligt ovan hos våra leverantörer eller andra tredje parter som vi är beroende av ska också betraktas som force majeure för vår del.
2. Situationer av force majeure ska rapporteras omedelbart när de inträffar av den part som åberopar situationen av force majeure. Om köparen åberopar force majeure ska vi ha rätt att debitera eventuella extra kostnader, såsom men inte begränsat till väntetider och extra rese- och logikostnader på köparens konto. När force majeure-situationen upphör ska den part som åberopar force majeure omedelbart skriftligen underrätta den andra parten om detta.
3.  Under situationen av force majeure kommer våra leverans- och andra skyldigheter att avbrytas. Om perioden med force majeure tar längre tid än sex månader har båda parter rätt att upplösa avtalet utan skyldighet att betala skadestånd.
4.  Om vi redan delvis har uppfyllt avtalet, antingen genom produktion eller delvis leverans av varor, har vi rätt till en rimlig ersättning för de kostnader som uppstått för detta uppfyllande fram till den tidpunkt då force majeure-situationen inträffade.

 

J. GARANTI
1. Vi ger ingen annan garanti än den som särskilt beskrivs i avtalet eller i dessa allmänna villkor. Denna garanti gäller endast med avseende på köparen och efter vårt gottfinnande.
2. Den lagstadgade garantitiden i inköpslandet gäller.
3. Vi ger en tillverkargaranti för Do It Yourself-användning och underhåll i enlighet med relevant bruksanvisning. I Nederländerna har vi en period på två år för maskiner och sex månader efter köpet för batterier, laddare och tillbehör som inte är slitna.
3.  Köparen har inte rätt att ge några garantier på våra vägnar för de levererade varorna och vi tar inget ansvar för garantier som köparen ger till tredje part.
4.  Vi kommer att reparera defekter som omfattas av garantin utan kostnad, efter eget gottfinnande, genom att reparera eller ersätta de defekta varorna antingen i köparens lokaler eller genom leverans i enlighet med det överenskomna INCOTERM av de varor som ska ersättas, allt detta alltid efter eget gottfinnande.
5.  De arbetskostnader som uppkommer i samband med och är relaterade till reparation av ett fel ska endast vara för vår räkning i den mån tillverkaren av de berörda varorna ersätter dem och under förutsättning att arbetstiden är i enlighet med den tid som tillverkaren fastställt för detta.
6.  All verksamhet som utförs inom ramen för våra garantibestämmelser ska i princip endast äga rum under normal arbetstid. Om aktiviteterna på grund av köparens görande måste utföras utanför normal arbetstid ska de extra kostnaderna betalas av köparen.
7.  Om vi inte ges tillräckliga möjligheter att avhjälpa ett fel ska alla kostnader som uppstår på grund av detta betalas av köparen.
8.  Alla kostnader som överskrider den skyldighet som beskrivs i föregående artiklar, såsom, men inte begränsat till, transportkostnader, rese- och logikostnader, arbetskostnader, kostnader för demontering och återmontering, ska betalas av köparen på dennes risk och bekostnad.
9.  Vi åtar oss inget ansvar för defekter som orsakas av normalt slitage och för förbrukningsdelar eller defekter som orsakas av felaktig användning av varorna och/eller användning i strid med drifts- och underhållsinstruktionerna. Garantin gäller inte heller om det visar sig att de levererade varorna inte har monterats i enlighet med de anvisningar som gavs när varorna togs i bruk och/eller om varorna inte har tagits i bruk i enlighet med instruktionerna för ibruktagande eller monteringsanvisningarna.
10.  Garantin gäller inte om köparen eller tredje part har anpassat de levererade varorna utan vårt skriftliga tillstånd.
11.  Om köparen underlåter att uppfylla någon förpliktelse som följer av det avtal som ingåtts med oss, eller underlåter att uppfylla en sådan förpliktelse på ett korrekt sätt eller i tid, är vi inte bundna till någon som helst garanti. Om köparen demonterar, reparerar eller utför andra aktiviteter på de levererade varorna utan vårt skriftliga förhandstillstånd ska alla anspråk enligt garantin upphöra.
12.  Om vi ersätter varor för att uppfylla vår garantiförpliktelse ska de ersatta varorna bli vår egendom och ställas till vår förfogande vid den tidpunkt då de ersätts.

 

K. ANSVAR
1. Efter leverans är vårt ansvar begränsat till högst garantiförpliktelserna enligt artikel J. Om det inte föreligger grov vårdslöshet eller uppsåt från vår sida ska vi inte vara ansvariga för skador som uppstår på grund av de levererade varorna. Vidare är vi aldrig ansvariga för följdskador, inklusive följdskador, förlorad vinst, förlorade besparingar och skador på grund av stagnation i verksamheten.
2. Vi tar inget ansvar för eventuella fel eller brister i någon mening om verksamheten eller varorna, som dessa fel eller brister gäller, ingen motprestation är skyldig.
3.  Om köparen löser avtalet helt eller delvis till följd av grov vårdslöshet eller uppsåt från vår sida, är vi inte skyldiga att betala mer än en ersättning för en ersättningsprestation upp till kontraktsvärdet för den icke uppfyllda respektive upplösta delen av avtalet.
4.  I den mån ansvar inte är uteslutet och utan att det påverkar bestämmelserna om denna artikel K.1 till K.3, ska vårt skadeståndsansvar varje gång begränsas till högst 50 % av orderbeloppet eller upp till ett maximalt belopp på 5 000,00 euro, om detta belopp är lägre än det tidigare maximala beloppet.
5.  Ansvarsordningen i dessa allmänna villkor ska även gälla för varor som vi köper från tredje part och levererar till köparen i obearbetat skick, om vi inte måste acceptera ytterligare begränsningar från tillverkaren. I det senare fallet ska tillverkarens bifogade särskilda villkor gälla.
6.  Skadeståndsanspråk ska upphöra om köparen inte skriftligen underrättar oss och håller oss ansvariga, med angivande av alla relevanta uppgifter, inom 1 månad efter det att de fakta har inträffat som kan utgöra grund för skadeståndsanspråk. Om köparen har anmält och hållit oss ansvariga oss med vederbörlig iakttagande av bestämmelserna i föregående mening, ska skadeståndsanspråket också upphöra att gälla om köparen underlåter att göra anspråk mot oss hos den behöriga institutionen inom sex månader efter anmälan.
7.  Ansvarsbegränsningen i dessa allmänna villkor ska även anses gälla till förmån för tredje part som vi anlitat för att leverera varorna.
8. Vi kommer aldrig att vara ansvariga för skador, böter eller kostnader som namnges på något annat sätt som köparen ådrar sig, vare sig direkt eller indirekt, på grund av att vi häver något avtal om vi så gör på grund av befintlig, ändringar i befintlig eller skapandet av tillämplig sanktionslagstiftning som nämns under N.2.

 

L. SKADESTÄLLNING
1. Köparen ska hålla oss skadeslösa mot alla krav från anställda eller representanter för köparen eller tredje part för skada eller annan skada som är en direkt eller indirekt följd av användning eller tillämpning av, av eller för vår räkning av de varor och konstruktioner, rådgivningsstudier eller andra tjänster som levererats till köparen.

 

M. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
1. Vi förbehåller oss alla rättigheter när det gäller industriell och immateriell äganderätt till våra varor. Begreppet varor ska anses omfatta: erbjudanden, mönster, bilder, ritningar (test) modeller, programvara etc. Upphovsrätten och de industriella och immateriella rättigheterna till de varor som nämns ovan ska förbli vår egendom oavsett om kostnaderna för tillverkningen av dem har belastat köparens konto eller inte. Dessa varor som beskrivs ovan får inte kopieras, användas eller visas för tredje part utan vårt uttryckliga tillstånd. Om köparen bryter mot dessa skyldigheter ska han eller hon betala en straffavgift på 5 000,00 euro per överträdelse och per dag som överträdelsen fortsätter, utan att det påverkar vår rätt att kräva fullt skadestånd. Köparen ska returnera varorna enligt ovan inom den tidsfrist som vi har angett. Kostnaderna för detta ska betalas av köparen.
2. Köparen får inte ändra de levererade varorna helt eller delvis eller förse dem med ett annat varumärke eller en annan förpackning, eller använda det berörda varumärket på annat sätt och/eller registrera det i eget namn.

 

N. ÅTGÄRDER
1. Köparen får inte tillhandahålla, sälja, exportera eller flytta varor, tjänster eller information som levererats eller tillhandahållits av oss till andra parter eller länder om detta inte är helt förenligt med alla tillämpliga bestämmelser som fastställts av styrande organ, t.ex., men inte begränsat till, ekonomiska sanktioner och handelsbegränsningar som fastställts av den nederländska regeringen, Europeiska unionen och eller Förenta staterna.
2. Vi kommer att betrakta varje överträdelse av de villkor som nämns under N.1 som ett allvarligt brott mot alla avtal mellan oss och köparen och det kommer att ge oss tillräckliga skäl att omedelbart säga upp alla avtal mellan oss och köparen. Vi förbehåller oss rätten att säga upp och eller annullera alla nya och eller pågående kontrakt och eller avtal om vi anser att uppfyllandet av det skulle bryta mot någon tillämplig lag eller reglering av den nederländska eller någon annan regering.

 

O. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER
1. Dessa allmänna villkor och alla våra erbjudanden och avtal som ingåtts mellan oss och köparen, och eller avtal som följer av dessa, ska regleras av nederländsk lag, med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG) av den 11 april 1980. Eventuella tvister som uppstår i samband med detta avtal och/eller ytterligare avtal som följer av detta avtal och som inte kan lösas i ömsesidigt samråd ska hänskjutas till den behöriga domstolen i det distrikt där vi har vårt säte, utan att det påverkar vår rätt att lösa tvisten i enlighet med reglerna och förordningarna från Nederländernas skiljedomsinstitut (NAI) i Rotterdam.

 

P. RÄTT TILL ÅNGERRÄTT
1. Vid ett konsumentavtal som genomförs via vår webbshop har privatpersonen rätt att frånträda avtalet (eller en del av det) och returnera varorna inom 14 kalenderdagar utan att ange något skäl.
2. Ångerfristen som nämns i punkt 1 börjar dagen efter det att privatpersonen eller en tredje part som inte är transportören och som angetts av privatpersonen förvärvar fysisk besittning av varorna, eller: a) När privatpersonen beställt flera varor i en och samma beställning: från och med den dag då du förvärvar, eller en tredje part som inte är transportören och som angetts av dig förvärvar, fysisk besittning av den sista varan. b) När beställningen består av en vara som levereras i flera delar: c) Vid leverans av regelbundet återkommande varor under en viss period: från och med den dag då du, eller en tredje part som inte är transportör och som du har angett, får den sista leveransen eller varan i fysisk besittning.
3. Ångerrätten gäller inte när:
- tjänster om utförandet har påbörjats med privatpersonens föregående uttryckliga samtycke, och med erkännande av att han eller hon kommer att förlora sin ångerrätt när avtalet har utförts fullt ut av oss;
- Leverans av varor som inte är prefabricerade och som har tillverkats på grundval av ett personligt val eller enligt kundens specifikationer, eller av varor som tydligt har skräddarsytts för kundens personliga behov;
- Leverans av varor vars utgångsdatum löper ut under 14 dagars ångerrätt (t.ex. matvaror);
- Leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras om förseglingen har avlägsnats efter leveransen;
- Leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i förseglade förpackningar om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.

 

Q. PRIVATPERSONENS SKYLDIGHETER UNDER ÅTERKALLELSEPERIODEN
1. Under återtagningstiden ska den privata personen hantera varorna och förpackningen med vederbörlig omsorg. Han får packa upp eller använda varorna endast för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktionalitet. I princip ska privatpersonen endast använda varorna på samma sätt som han skulle göra i en butik.
2. Privatpersonen är ansvarig för den värdeminskning av varorna som följer av en behandling av varorna som strider mot punkt 1 i denna klausul.

 

R. ÅBEROPANDE AV ÅNGERRÄTTEN OCH KOSTNADER
1. För att utöva ångerrätten informerar privatpersonen oss inom ångerfristen genom att använda förlagan till ångerblankett eller genom någon annan otvetydig förklaring. 2. Privatpersonen ska returnera varorna eller överlämna dem till oss (eller vår representant) utan onödigt dröjsmål, dock minst inom 14 dagar, från och med dagen efter det att han informerade oss enligt punkt 1.
2. Privatpersonen ska återlämna varorna med alla levererade tillbehör, om möjligt i ursprungligt skick och i originalförpackning, och enligt våra instruktioner.
3. Risken och bevisbördan för att ångerrätten har utövats i rätt tid ligger på privatpersonen. Privatpersonen måste bevisa att han returnerade varorna i tid, till exempel genom att tillhandahålla ett kvitto på försändelsen.
4. Privatpersonen står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
5. Om tjänsterna efter begäran från privatpersonen påbörjas under ångerfristen, måste privatpersonen betala oss en lämplig ersättning för den mängd tjänster som levererats fram till den tidpunkt då privatpersonen informerar oss om att han utövar sin ångerrätt för detta avtal, och ersättningen ska stå i proportion till det totala värdet av de tjänster som omfattas av avtalet.

 

S. VÅRA SKYLDIGHETER VID ÅTERKALLELSE
1. Vi ska utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda detta avtal återbetala alla betalningar som vi har mottagit från privatpersonen, inklusive leveranskostnader. Om vi inte erbjuder oss att hämta varorna kan vi hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller fått bevis på att vi har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast. När alla varor har returnerats ska vi återbetala hela inköpspriset inklusive leveranskostnader och/eller betalningskostnader. När endast en del av varorna returneras ska vi endast ersätta inköpspriset för dessa varor.
2. Vi kommer att genomföra en sådan återbetalning med samma betalningsmedel som privatpersonen använde vid den ursprungliga transaktionen, om inte privatpersonen uttryckligen har godkänt något annat.
3. När privatpersonen har valt ett leveranssätt som är dyrare än standardleveransen.
4. Risken för att returnera varorna ligger på privatpersonen.

© VONROC 2023